Executive Committee

Jianjun Cheng


Dean of School of Engineering
E-mail: chengjianjun@westlake.edu.cn