Executive Committee

Xiaoyun Zhu

Vice President
General Secretary
E-mail: zhuxiaoyun@westlake.edu.cn